Churchill-laan 31 A 3

AMSTERDAM

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Bovenwoning
Bouwjaar
1931
Verdiepingen
2
Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
5

Omschrijving

Een volledig door Honq-Amsterdam gerenoveerd anderhalf dubbel bovenhuis (2019) met 5 slaapkamers, 2 badkamers een eigen opgang, en balkon op het zuiden. Gelegen aan de statige Churchill-laan in de Rivierenbuurt met een oppervlakte van ca. 137 m².

***ENGLISH TRANSLATION BELOW***

De woning ligt in het gedeelte tussen het Victorieplein en de Waalstraat. Om de hoek ligt het Merwedeplein, tegenwoordig wonen hier veel gezinnen. Kinderen kunnen hier nog rustig op het grasveld ... op het grasveld spelen.

Winkels zijn in de nabijheid te vinden, onder andere in de Rijnstraat, de Maasstraat en de Scheldestraat. Ook een diversiteit van horecagelegenheden liggen verspreid in de buurt. Het dichtstbijzijnde park is het Martin L. Kingpark aan de Amstel, welke op circa 5 minuten loopafstand is gelegen.

Indeling:
Via het open portiek is de eigen entree op de eerste verdieping te bereiken. Het volledig opgeknapte entree geeft toegang tot de trapopgang naar de derde verdieping.

Derde verdieping: Ruime overloop met wasmachine/droger ruimte en toegang tot alle vertrekken. Middels een mooie zwarte pui kom je aan de voorzijde in de woonkamer met direct daarnaast de gezellige open keuken met diverse inbouwapparatuur (2019). Deze beide ruimtes beschikken over veel lichtinval en zijn mede voorzien van prachtige geïntegreerde wandverlichting. Aan de achterzijde liggen drie heerlijk ruime slaapkamers waarvan 2 toegang hebben tot het balkon en één voorzien is van inbouwkasten. De badkamer beschikt over twee wastafels een dubbele douche en een handdoeken radiator. Naast de badkamer ligt het separate toilet. Vanuit de overloop is middels een vaste trap de vierde verdieping te bereiken.

Vierde verdieping: Overloop met toegang tot een praktische kamer met daar boven een speelse mogelijkheid voor een slaapgelegenheid. Voorts op deze etage een ruim gasten verblijf met eigen badkamer voorzien van (toilet douche en wastafel). Ideaal voor logees of au-pair.

Bereikbaarheid:
Met de auto is de ring snel te bereiken via afslag RAI (S109) en afslag Amstel (S111). Diverse opstapplekken voor de tram (lijn 12 en 4) en bus (62, 65, 245 en 284) liggen in de buurt. Het Amstelstation ligt op loopafstand. De ligging is ideaal om snel in het centrum te komen of om snel buiten Amsterdam te gaan.

Bijzonderheden:
- Eigen opgang.
- 6-kamer appartement verdeeld over 1,5 woonlaag.
- Volledig gerenoveerd in 2019.
- 2 badkamers.
- De woning is voorzien van een eiken (toplaag) parketvloer.
- Door het gehele appartement geïntegreerde wand verlichting en spots.
- Gastenverblijf met eigen badkamer op 4e verdieping.
- Erfpacht is afgekocht tot 28-02-2055.
- Volledig voorzien van nieuwe radiatoren.
- Professionele VvE Newomij (de Roos) bestaat uit 80 leden.
- VvE bijdrage 2019 € 193,15 per maand.
- Gelegen op de 3e en 4e verdieping.
- 3e verdieping heeft een ruim balkon op het zuiden.
- VVE is bezig met wijziging splitsing inzake ruimte op de vierde verdieping(vliering ca 7 m²) de koper
heeft de mogelijkheid om deze ruimte te verkrijgen na definitief besluit VVE.
- Projectnotaris Kasper Notariaat.

Parkeren:
Betaald parkeren voor de deur op de openbare weg. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Amsterdam.

Meetinstructie:
Deze woning is gemeten met gebruikmaking van de Meetinstructie, die is gebaseerd op de normen zoals vastgelegd in NEN 2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Hoewel wij de woning zorgvuldig hebben opgemeten, wordt noch door Boomsma & Bruinsma Makelaars, noch door de verkoper enige aansprakelijkheid aanvaard voor afwijkingen in de doorgegeven maten. Koper verklaart in de gelegenheid te zijn gesteld om de opgegeven maten te (laten) controleren.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-) makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening. Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een 'ondertekende koopovereenkomst'.

---------------------

ENGLISH

A one and a half-storey upstairs apartment fully renovated by Honq-Amsterdam (2019) with five bedrooms, two bathrooms and a private entrance, and a south-facing balcony. Located on the stately Churchilllaan in the Rivierenbuurt area with a surface area of approximately 137 m².
The property is located in the area between Victorieplein and Waalstraat. Just around the corner is Merwedeplein where many families live nowadays. Children can still play safely on the grass here.
There are shops in the vicinity, including in the Rijnstraat, Maasstraat and Scheldestraat. A diversity of catering establishments are also scattered throughout the neighbourhood. The closest park is the Martin L. Kingpark on the Amstel, which is a five-minute walk away.

Layout:
The private entrance on the first floor is reached through the open porch. The fully refurbished entrance gives access to the stairs to the third floor.
Third floor: Spacious landing with washer/dryer area and access to all rooms. The living room is accessed at the front through a beautiful black façade with the cosy open kitchen with various built-in appliances (2019) right next to it. Both these rooms have a lot of day light and are also fitted with beautiful integrated wall lighting. At the rear are three wonderfully spacious bedrooms, two of which have access to the balcony and one has fitted wardrobes. The bathroom has two washbasins, a double shower and a towel radiator. The separate toilet is next to the bathroom. From the landing, the fourth floor is reached via a fixed staircase.
Fourth floor: Landing with access to a practical room with a fun possibility for sleeping space. This floor also has a spacious guest residence with its own bathroom (toilet, shower and washbasin). Ideal for guests or a nanny.

Location:
The ring road can easily be reached by car via the RAI exit (S109) and the Amstel exit (S111). There are various tram stops (lines 12 and 4) and bus stops (62, 65, 245 and 284) nearby. The Amstel train station is within walking distance. It is an ideal location for getting to the city centre quickly or outside of Amsterdam.

Details:
- Own entrance.
- 6-room apartment spread over one and a half floors.
- Completely renovated in 2019.
- Two bathrooms.
- The house has an oak (top layer) parquet floor.
- Wall lighting and spotlights integrated throughout the apartment.
- Guest residence with private bathroom on the fourth floor.
- Ground lease bought out until 28/02/2055.
- Fully fitted with new radiators.
- Professional owners' association Newomij (de Roos) comprising 80 members.
- Association contribution is €193.15 per month.
- Located on the third and fourth floor.
- Third floor has a spacious south-facing balcony.
- VVE is in the process of modifying the split regarding space on the fourth floor (loft approx. 7 m²) the
buyer has the possibility to obtain this space after final decision VVE.
- Project notary Kasper Notariaat.

Parking:
Paid parking on the public road in front of the building. Residents may apply for a parking permit. For more information we kindly refer to the City Council Website www.amsterdam.nl/parkeren.

Measurement Instructions:
This property has been measured using the Measurement Instructions, which is based on the standards as laid down in NEN 2580. The Measurement Instructions is intended to apply a clearer method of measurement for giving an indication of usable area. The measurement instructions does not completely rule out differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when measuring. Although we have measured the property carefully, neither Boomsma & Bruinsma Makelaars nor the seller accepts any liability for deviations in the measurements provided. The buyer declares to have been given the opportunity to check the specified measurements (or have them checked).

This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness