Zeelandiahoeve 88

AMSTELVEEN

Kenmerken

Status
Verkocht
Type woning
Eengezinswoning
Bouwjaar
1995
Verdiepingen
3
Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
4

Omschrijving

Dit lichte en zeer ruime woonhuis van ca. 137 m² telt 4 goede slaapkamers, een ruime achtertuin op het zuiden gelegen met een berging van ca. 8 m² en de mogelijkheid om op eigen terrein je auto te parkeren!
De woning heeft daarnaast nog een aantal uitbreidmogelijkheden, waaronder een ruimere leefruimte op de begane grond middels een aanbouw en extra slaapkamers op de eerste verdieping door de vide dicht te maken.

--- English version below ---

Indeling:
... :
U komt binnen via de voorzijde in de ruime hal met ruimte voor garderobe en het gastentoilet. Desondanks komen de meeste bewoners via de achterzijde binnen aangezien daar makkelijk te parkeren is en de fiets in de stenen berging te plaatsen.
De begane grond heeft een prachtige ruimte met veel lichtinval van beide zijden van de woning. Aan de voorzijde is momenteel de keuken geplaatst, echter kunt u alle kanten op met de indeling hier. De achterzijde heeft door middel van een vide extra veel daglicht, het is eventueel mogelijk om deze dicht te maken waardoor er één of twee extra slaapkamers te realiseren zijn op de eerste verdieping. Onder de trap is nog een handige trapkast te vinden.
Gelegen op het zuiden heeft de tuin van ca. 5 bij 11 meter tot laat de zon aangezien u geen buren aan de achterzijde heeft. Enkele buren hebben een carport gerealiseerd ter hoogte van de berging, of zelfs een garage gebouwd. De berging is ca. 8 m² en voorzien van elektra.

Op de eerste verdieping is momenteel een ruime kamer welke gebruikt kan worden als studeerkamer. De ruimte is in direct contact met de woonkamer op de begane grond. Aan de voorzijde bevindt zich een ruime slaapkamer en een nieuwe badkamer met vloerverwarming voorzien van inbouwspots, een inloopdouche, wastafel met meubel en zwevend toilet.
De tweede verdieping is uitgebouwd waardoor er nu drie goede slaapkamers gerealiseerd zijn, hier kan een koper een vloer naar keuze leggen. De 2e badkamer is voorzien van vloerverwarming en voorbereid op een inloopdouche, toilet en wastafel welke door de koper naar smaak kunnen worden gerealiseerd. Op de overloop hangt de nieuwe CV ketel, mechanische ventilatie en is ruimte voor de wasmachine en droger. Tevens is hier al voorbereid op zonnepanelen met de juiste bekabeling.

Kortom, een heerlijk woonhuis met huidig 4 tot 6 potentiële slaapkamers, 2 badkamers en de mogelijkheid om het vloeroppervlak nog uit te breiden, een garage of carport aan te bouwen en de woning verder te verduurzamen met zonnepanelen.

Locatie:
De wijk is kindvriendelijk. De woning is gelegen in een rustige omgeving midden in Amstelveen Westwijk. Aan de voorzijde is een fietspad (geen autoweg!) en aan de achterzijde is een parkeerplaats met volop parkeergelegenheid. Op 2 minuten loopafstand van de Amstelland International school of 10 minuten met de auto van de Internationale school en dicht bij de Japanse kleuterschool.
De bus naar het Stadshart Amstelveen ligt op 1 minuut lopen en deze bus rijdt in minder dan 15 minuten naar het Stadshart van Amstelveen.

Winkelcentrum:
bij winkelcentra Westwijk en Middenhoven.

Bereikbaarheid:
Metro/tram: 25 Centraal Station- WTC - Amstelveen Westwijk.
Bussen: 199 Amstelstation - station Rai - busstation Amstelveen - Schiphol Zuid.
Ringwegverbindingen naar A9, A2, A10 en A4 en bussen naar Schiphol dat op slechts 15 minuten rijden ligt.

Bijzonderheden:
- De gebruiksoppervlakte is ca. 137m² met ca. 8 m² stenen schuur
- Vloeroppervlak kan nog worden uitgebreid!
- Gelegen op eigen grond
- 4 slaapkamers, 2 badkamers
- Vloer en badkamer op 2e verdieping naar eigen keus af te maken
- Tuin op het zuiden ca. 55 m² met ontzettend veel privacy
- Parkeren op eigen terrein voor 1 auto, eventuele optie carport of garage te bouwen
- Energielabel A
- Nieuwe Nefit CV ketel + mechanische ventilatie box (2023)
- Voorbereiding voor zonnepanelen (bekabeling)
- Niet bewoningsclausule van toepassing
- Gratis parkeren op de openbare weg (informatie 2023)
- Op loopafstand van het gezellige winkelcentrum Westwijk
- Veel scholen in de nabije omgeving!
- Dichtbij de snelweg en openbaar vervoer
- Dichtbij Schiphol Airport maar geen overlast van vliegverkeer

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Verkoper kan niet garanderen dat alle technische installaties voldoen aan de huidige NEN - norm. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenkomst per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

-----------

-- English ---

This bright and very spacious house of approx. 137 m² has 4 good bedrooms, a spacious backyard facing south with a storage box of approx. 8 m² and the possibility to park your car on private property!
The house also has a number of expansion possibilities, including a larger living space on the ground floor through an extension and additional bedrooms on the first floor by closing the vide.

Layout:
You enter through the front into the spacious hall with space for checkroom and guest toilet. Although, most residents enter through the rear since there is easy parking on own ground by car and/or bike.
The ground floor has a beautiful space with lots of light from both sides of the house. At the front is currently the kitchen situated, but you can go either way with the layout here. The rear side has extra daylight through a vide, it is possible to close it so that one or two additional bedrooms can be realized on the second floor. Under the stairs is a useful closet.
Located on the south, the garden of about 5 by 11 meters enjoys sun until the later hours since you have no neighbors across at the rear. Some neighbors have realized a carport at the level of the shed, or even built a garage. The shed is about 8 m² and equipped with electricity.

On the first floor is currently a spacious room which can be used as a study. The room is in direct contact with the living room on the ground floor. At the front is a spacious bedroom and a new bathroom with underfloor heating with recessed spotlights, walk-in shower, washbasin and toilet.
The second floor is expanded so there are now 3 good bedrooms, here a buyer can finalize the interiors themselves (floor, perhaps paintwork). The bathroom has underfloor heating and is prepared for a walk-in shower, toilet and sink which can be realized by the buyer to their own liking. On the landing is the new central heating boiler, mechanical ventilation and space for washing machine and dryer. Also here preparations were made for solar panels with the proper wiring.

In short, a lovely home with current 4 to 6 potential bedrooms, 2 bathrooms and the possibility to expand the floor space, a garage or carport to build and the possibility to enhance sustainability with solar panels.

Location:
The neighborhood is child-friendly. The house is located in a quiet complex in the middle of Amstelveen Westwijk. On the front side there is solely a bicycle lane and pedestrian sidewalk (no cars) en in the rear there's ample parking. 2 minutes walking from the Amstelland Internation School & ten minutes by car to the International school, also close to the Japanese kindergarten.
The bus to the Stadshart Amstelveen is a 1-minute walk away and this bus goes to the Stadshart of Amstelveen in less than 15 minutes.

Shopping center:
At shopping centers Westwijk & Middenhoven.

Accessibility:
Metro/tram: 25 Central Station- WTC - Amstelveen Westwijk.
Buses: 199 Amstel station - Rai station - Amstelveen bus station - Schiphol Zuid.
Ring road connections to A9, A2, A10 and A4 and buses to Schiphol which is only 15 minutes away.

Details:
- The usable area is approx 137m² with approx 8 m² stone shed
- Floor space can still be expanded!
- Located on private land
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Floor and bathroom on 2nd floor to finish to your own taste
- South facing garden approx 55m² with lots of privacy
- Parking on own ground for 1 car, possible option to build carport or garage
- Energy label A
- New Nefit central heating boiler + mechanical ventilation box (2023)
- Preparation for solar panels (wiring)
- Non occupancy clause applicable
- Free parking on the public road (information 2023)
- Within walking distance of the shopping center Westwijk
- Many international schools in the near vicinity!
- Close to freeway and public transport
- Close to Schiphol Airport but no nuisance from air traffic


This information has been compiled by us with the necessary care. On our side, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or its consequences. All dimensions and surfaces are approximate. Seller can not guarantee that all technical systems meet current NEN - norm. Buyer has an obligation to research all cases before him or her are important. With regard to this property the broker consultant seller. We advise you to consult a specialist (NVM) broker which guides you through the purchase process. If you have specific wishes about the house, we recommend that you submit them on time to your purchasing agent and accompanied (have) to do independent research. If you call any expert representative, you feel you are under the law expert enough to be able to see all the things that are important. Apply the NVM conditions.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between private seller and the private buyer is not valid. In other words, there is no sale. There has only been a valid sale if both private seller and private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a forwarded draft of the purchase agreement are, moreover, not seen as a 'signed purchase agreement'.
Lees meer Toon minder

Ontdek de omgeving

Openbaar vervoer
Restaurants
Winkels
Cafe's & Barren
Musea & Amusement
Fitness